Mylan Laboratories

Mylan hiện là một phần của Viatris, một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu mới cam kết trao quyền cho mọi người sống khỏe mạnh hơn ở mọi giai đoạn của cuộc đời. Sức khỏe của bạn là trái tim của Mylan Laboratories.