Il-Yang Pharma Co., Ltd.

Trách nhiệm của Il-Yang Pharma Co., Ltd.là mang đến cho người dùng trên toàn cầu nhiều sản phẩm, dược phẩm chất lượng uy tín. Mang lại sức khỏe lành mạnh cho người, sức khỏe của bạn là trái tim của Il-Yang Pharma Co., Ltd.