GSK Consumer

GSK Consumer là công ty sản xuất dược phẩm, chăm sóc sức khỏe người dùng, giúp họ có sức khỏe lành mạnh và sống lâu hơn. Sức khỏe của bạn là trái tim của GSK Consumer .