Ferring International

Ferring International là môt tập đoàn được phẩm sinh học, họ có mục tiêu mang lại đời sống và súc khỏe cho mọi người trên toàn thế giới có một cuộc sống tốt và lành mạnh.