Công ty Cổ phần Otsuka OPV

Công ty Cổ phần Otsuka OPV sản xuất dịch truyền (theo tiêu chuẩn GMP – WHO và PIC/S), thực hiện quyền xuất khẩu và nhập khẩu đối với các sản phẩm: dược phẩm; thực phẩm chức năng; sản phẩm dinh dưỡng y tế.