Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha

Sau ngày miền nam giải phóng ( 30/04/75 ),Bộ Y Tế quyết định thành lập Liên Viện Bào Chế Số 7 trực thuộc Tổng Công Ty Dược Việt Nam (Theo quyết định số : 105/BYT – TC, ngày 24 tháng 11 năm 1976 )  trên cơ sở quốc  hữu hoá các viện bào chế : Neofarma ,Norma ,  IPC , OPA , Kỹ Nghệ Dược Phẩm Công Ty , của chế độ cũ để lại ,với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dược phẩm phục cho nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh của nhân dân .

Năm 1980 theo yêu cầu phát triển của ngành Dược , Bộ Y Tế quyết định chuyển Liên Viện Bào Chế Số 7 thành Viện Công Nghiệp Dược trực thuộc Liên Hiệp Các Xí Nghiệp Dược Việt Nam ( Theo quyết định số 754/BYT – QĐ ngày 26 tháng 08 năm 1980 ) Đây là một viện nghiên cứu đầu ngành có nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài phục vụ cho yêu cầu sản xuất  nguyên liệu cho sản xuất dược phẩm trong nước  như : các loại nguyên liệu kháng sinh , hoá dược và nguyên liệu đi từ dược liệu trong nước , Bộ Y Tế cũng cho phép Viện Công Nghiệp Dược được để lại một bộ phận sản xuất để sản xuất ứng dụng theo sự chỉ đạo trực tiếp của bộ .

Đến năm 1993 theo Nghị định 388 – HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội Đồng Bộ Trưởng , Bộ Y Tế cho  phép Viện Công Nghiệp Dược được chuyển thành Công Ty Phát Triển Kỹ Nghệ Dược TW ( VIDIPHA ) trực thuộc Tổng Công Ty Dược Việt Nam  ( Theo quyết định số 580/BYT – QĐ ngày 09/07/1993 ) với chức năng  sản xuất kinh doanh dược phẩm phục vụ cho nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh của nhân dân .